ولادو

معرفی کنندگان

یک رابطه کارگزار معرفی با Vlado به افراد و/یا شرکت ها اجازه می دهد تا یک رابطه تجاری حرفه ای با Vlado برقرار کنند. این مشارکت از طریق معرفی مشتریان به خدمات Vlado انجام می شود. بسته به قرارداد امضا شده با Vlado، IB ها با استفاده از تخفیف و/یا کمیسیون پاداش دریافت می کنند.

ما همه چیزهایی را که برای رسیدن به یک نتیجه سودمند برای چنین مشارکتی نیاز دارید در اختیار شما قرار می دهیم. IB ها میتوانند درآمد ماهانه اضافی از معاملات مشتریان ارجاع شده خود کسب کنند.